Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

02.04.2024.

EMS je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema.

U maju mesecu 2023. godine smo na našem Blogu predstavili neke novine koje je doneo Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije.

U nastavku dajemo kratak pregled najnovijih aktivnosti koje su od značaja za sprovođenje Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije („Zakon OIE“)

Podsećanja radi, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora bili su utvrđeni rokovi za postupanje operatera prenosnog sistema i Agencije za energetiku Republike Srbije.

Naime, Zakon u samostalnom članu 20. je predviđao da je operator prenosnog sistema dužan da plan razvoja prenosnog sistema sa analizom adekvatnosti proizvodnje i prenosnog sistema donese u skladu sa odredbama člana član 67a stav 1 u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, tj. od 7. maja 2023. godine. Agencija je dužna da na plan razvoja prenosnog sistema usaglašenog sa članom  67a stav 1 izda saglasnost u roku 60 dana od dana dostavljanja od strane operatora prenosnog sistema.

Sa šest meseci zakašnjenja sačinjen je od strane EMS, kao operatera prenosnog sistema, Plan razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period od 2023. do 2032. godine („Plan razvoja“) a  Agencija za energetiku Republike Srbije je Odlukom 362/2023-D-01/8 od 28. marta 2024. godine dala saglasnost na Plan razvoja. U skladu sa odredbama člana 67a Zakona OIE) i člana 112. Zakona o energetici („ZOE“) prilikom izrade Plana razvoja sprovedena je i analiza adekvatnosti proizvodnje i prenosnog sistema („Analiza adekvatnosti“).

Podsećanja radi, član 67a Zakona OIE predviđa sledeće:

Operator prenosnog sistema je dužan da pri izradi plana razvoja prenosnog sistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, u analizi adekvatnosti proizvodnje i prenosnog sistema prikaže:

 • spisak projekata priključenja za koje je sa operatorom prenosnog sistema zaključen ugovor o izradi studije priključenja objekta, odnosno za koje su izdati uslovi za projektovanje i priključenje elektrane od strane operatora distributivnog sistema , odnosno zatvoreno distributivnog sistema i čije priključenje ne može biti odloženo u skladu sa stavom 2. ovog člana;
 • pregled istorijskih podataka o ugovorenoj i realno obezbeđenoj rezervi za balansiranje sistema u relevantnom periodu;
 • metodologiju za procenu raspoložive i za procenu potrebne rezerve za balansiranje sistema;
 • procenu potrebne rezerve za balansiranje sistema u kontrolnoj oblasti;
 • procenu trenutno raspoložive rezerve za balansiranje sistema u kontrolnoj oblasti;
 • procenu da li i koliko nedostaje rezerve za balansiranje sistema u slučaju priključenja svih elektrana koje su u postupku priključenja, a koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije;
 • pokazatelje adekvatnosti proizvodnog sistema za zadovoljenje potrošnje na osnovu proračuna;
 • zaključak o rizicima po siguran rad elektroenergetskog sistema i potrebi za odlaganje priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije, izuzev elektrana iz tačke 1) ovog člana.

Ako analiza adekvatnosti iz stava 1. ovog člana ukaže na  rizike po siguran rad elektroenergetskog sistema usled nedostatka rezerve za balansiranje sistema, kao i na postojanje opravdanosti  primene mere odlaganja priključenja, operator prenosnog sistema objavljuje  na svojoj internet stranci, u roku od deset radnih dana  od dana davanja saglasnosti  Agencije na plan razvoja prenosnog sistema, a čiji je sastavni deo analiza  adekvatnosti, obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrane koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije.

Operator prenosnog sistema je dužan da u postupku priključenja elektrane koja podleže odlaganju iz stava 1. ovog člana obavesti stranku u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Odlaganje postupka priključenja na elektroenergetski sistem, za elektrane koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije, prestaje da se primenjuje kada analiza adekvatnosti iz stava 1. ovog člana, pokaže da postoji rezerva za balansiranje sistema u elektroenergetskom sistemu koja omogućava da se sve elektrane koje podležu tom ograničenju mogu priključiti na elektroenergetski sistem bez ugrožavanja njegovog sigurnog rada.

Član 67b Zakona OIE predviđa:

Odlaganje priključenja na prenosni sistem ne primenjuje se na elektrane koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije, ako podnosilac zahteva za izradu studije priključenja:

 • obezbedi novi kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundare rezerve koji će biti ponuđen operateru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene ili
 • iz sopstvenih postojećih proizvodnih kapaciteta izdvoji nov kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve i koji će biti ponuđen operateru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene ili
 • obezbedi da drugi učesnik na tržištu, umesto njega, obezbedi novi kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve i koji će biti ponuđen operateru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene.

Regulacioni opseg za pružanje pomoćne usluge iz stava 1. ovog člana mora da iznosi najmanje 20% instalisane aktivne snage elektrane koja koristi varijabilne obnovljive izvore energije.

Ukoliko proizvođač ugrađuje baterijsko skladište, kapacitet tog skladišta mora da bude najmanje 0,4 MWh/MW instalisane snage elektrane.

Pod novim kapacitetom iz stava 1. ovog člana smatra se sinhroni proizvodni modul ili skladište električne energije osposobljeno za rad u sekundarnoj regulaciji koje nije bilo raspoloživo operateru prenosnog sistema u trenutku izrade važeće analize adekvatnosti.

Ministarstvo bliže propisuje način dokazivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana i člana 68b stav, ovog zakona.

Elektrana koja koristi varijabilne obnovljive izvore energije, za sve vreme na koje je priključena na elektroenergetski sistem mora da ima obezbeđen kapacitet na teritoriji Republike Srbije za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve koji će biti ponuđen operatoru prenosnog sistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

Na internet stranci EMS je objavljeno da kako je Analiza adekvatnosti pokazala da postoje rizici po siguran rad elektroenergetskog sistema usled nedostatka rezerve za balansiranje sistema, stupa na snagu odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije u skladu sa članovima 67a i 67b Zakona OIE.

Član 67a stav 1. tačka 1) Zakona OIE predviđa da  odlaganje procesa priključenja iz stava 2. istog člana se ne primenjuje na projekte za koje je sa operatorom prenosnog sistema, u trenutku izrade analize adekvatnosti, zaključen ugovor o izradi studije priključenja objekta. Spisak ovih projekata je dat u okviru teksta Plana razvoja u poglavlju D.5.2.2.

Član 67b Zakona OIE, između ostalog predviđa da se odlaganje priključenja na prenosni sistem ne primenjuje na elektrane koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije, ako podnosilac zahteva za izradu studije priključenja:

 • obezbedi novi kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundare rezerve koji će biti ponuđen operateru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene ili
 • iz sopstvenih postojećih proizvodnih kapaciteta izdvoji nov kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve i koji će biti ponuđen operateru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene ili
 • obezbedi da drugi učesnik na tržištu, umesto njega, obezbedi novi kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve i koji će biti ponuđen operateru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene.

Pravilnikom o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova kojim se odlaganje priključenja na prenosni, distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem ne primenjuje na elektrane koje koriste varijabilne izvore energije“ („Sl. glasnik RS“, br. 76/2023)  bliže se propisuje način dokazivanja ispunjenosti uslova kojim se odlaganje priključenja na prenosni, distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem, ne primenjuje na elektrane koje koriste varijabilne izvore energije.

Još vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >

Privremeno ograničene kamatne stope na stambene kredite fizičkim licima

Dana 11.09.2023. godine, Narodna banka Srbije je donela Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima.


Saznaj više >