Privremeno ograničene kamatne stope na stambene kredite fizičkim licima

28.09.2023.

Narodna banka Srbije je, u cilju očuvanja finansijske stabilnosti i zaštite korisnika stambenih kredita dana 11.09.2023. godine donela Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima (Službeni glasnik RS broj 78 – u daljem tekstu „Odluka“).

Naime, Odluka se odnosi na dužnike koji su korisnici prvog stambenog kredita gde ugovoreni iznos kredita ne prelazi 200.000 evra pod uslovom da je kredit odobren uz primenu promenljive kamatne stope. Odluka se primenjuje narednih 15 meseci – počev od oktobarske rate 2023. godine do 31. decembra 2024. godine.  Tako će već od oktobra zaduženje klijenata kod banaka biti manje, a banka neće imati pravo da od dužnika potražuje razliku u kamati usled primene odluke.

Na osnovu Odluke, kamatna stopa na stambene kredite odobrene do 30.7.2022. godine iznosiće najviše 4.08%. To znači da će tim dužnicima biti umanjena rata kredita od 10% – 25% .

Kod stambenih kredita koji su odobreni od 31.07.2022. godine do stupanja na snagu Odluke, a čija je kamatna stopa veća od 4,08%, korisnici će zaključno s decembrom 2024. godine plaćati umanjenu ratu kredita s kamatom iz prvobitnog plana otplate.

Pored toga, kod kredita koji budu odobreni nakon stupanja na snagu Odluke, fiksni deo kamatne stope kredita sa promenljivom kamatnom stopom iznosiće maksimalno 1,1% u periodu važenja ove Odluke, dok će kamatna stopa na kredite sa fiksnom kamatnom stopom biti do 5,03%.

Više informacija može se naći na sajtu Narodne banke Srbije  https://nbs.rs/sr/scripts/showcontent/index.html?id=19203 

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >