Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

14.11.2023.

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije.

Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača.

Depoziti

Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za troškove izrade studije.

Minimalni iznos deponovanih sredstava je 50.000,00 evra (naravno, u dinarskoj protivvrednosti), za objekte proizvođača čija je zahtevana snaga manja ili jednaka 50 MW, kao i za objekte kupaca i skladišta električne energije. Taj iznos se povećava za:

1) 400 evra, za svaki MW ako je zahtevana snaga objekta proizvođača preko 50 MW, a do 100 MW;

2) 300 evra, za svaki MW ako je zahtevana snaga objekta proizvođača preko 100 MW, a do 250 MW;

3) 200 evra, za svaki MW ako je zahtevana snaga objekta proizvođača preko 250 MW.

Bankarske garancije

Podnosilac zahteva za izradu studije priključenja dužan je da dostavi bankarsku garanciju u korist operatora prenosnog sistema (EMS), izraženu u evrima po MV snage na mestu priključenja određenom studijom priključenja, i to 25.000 evra po MV od snage, u dinarskoj protivvrednosti, u roku od 60 dana od uručenja studije priključenja.

U slučaju podnošenja zahteva postojećeg korisnika prenosnog sistema za povećanje odobrene snage, iznos bankarske garancije se određuje za snagu koja odgovara vrednosti razlike između nove zahtevane odobrene snage i postojeće odobrene snage.

Intervali i rokovi

Zahtev za zaključenje ugovora podnosi se najkasnije do prvog dana u mesecu koji prethodi prvom mesecu intervala u kome EMS izrađuje studije priključenja. EMS će to raditi svake godine u dva intervala – od 1. marta do 30. juna i od 1. septembra do 31. decembra. Dakle, zahtevi treba da se podnose najkasnije do 1. februara, odnosno 1. avgusta.

Izuzetak su strateški partneri, čiji se zahtev rešava u rokovima predviđenim Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Prvi interval za izradu studije priključka biće nešto drugačiji, kao i rokovi za podnošenje zahteva za zaključenje ugovora o izradi studije priključka.

Prelaznim i završnim odredbama Uredbe propisano je da prvi interval počinje 20. decembra 2023. godine i traje do 20. aprila 2024. godine, a rok za podnošenje zahteva je 1. decembar 2023. godine.

Posle 20. aprila 2024. važe opšti intervali i rokovi.

Stupanje na snagu

Važno je napomenuti da se Uredba primenjuje Na započete postupke za zaključenje ugovora o izradi studije priključenja na prenosni sistem, odnosno distributivni sistem, koji nisu okončani do dana stupanja Uredbe na snagu.

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >

Privremeno ograničene kamatne stope na stambene kredite fizičkim licima

Dana 11.09.2023. godine, Narodna banka Srbije je donela Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima.


Saznaj više >