Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

29.10.2023.

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“).

Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na njima odnose se na promene u vezi sa katastrom vodova. Naime Zakonom o katastru je između ostalog predviđeno da će katastar vodova sada biti zamenjen katastarom infrastrukture, koji će imati širi obuhvat. Katastar infrastrukture je sada osnovni registar o infrastrukturnim i podzemnim objektima i stvarnim pravima na njima.

Infrastrukturni objekti su podzemni i nadzemni objekti saobraćajne infrastrukture (kopneni, vodni i vazdušni saobraćaj), podzemnih i nadzemnih instalacija (vodova),  elektronskih komunikacionih mreža i sredstava, sa pripadajućim uređajima i postrojenjima. U pripadajuće uređaje i postrojenja spadaju uređaji koji su izgrađeni na infrastrukturnom objektu, i koji omogućavaju njegovo funkcionisanje i celishodno korišćenje, a ne mogu se odvojiti od infrastrukturnog objekta bez uništenja ili značajnog oštećenja (potpuno inkorporisani delovi infrastrukturnog objekta).  Uređaji koji su izgrađeni na infrastrukturnom objektu i koji omogućavaju njegovo funkcionisanje i celishodno korišćenje, a mogu se odvojiti od infrastrukturnog objekta bez uništenja ili značajnog oštećenja, smatraju se pokretnim stvarima i nisu predmet premera, odnosno upisa u katastar infrastrukture.

Podzemni objekat je samostalan objekat izgrađen u potpunosti pod zemljom. Objekat koji je izgrađen i delimično iznad zemlje predstavlja podzemni objekat ako se njegova funkcionalna namena ostvaruje pod zemljom.

Premer infrastrukturnih i podzemnih objekata finansiraju imaoci prava na infrastrukturnim i podzemnim objektima, lokalna samouprava ili druga zainteresovana pravna i fizička lica. Podaci prikupljeni u postupku premera čine elaborat premera infrastrukturnih i podzemnih objekata i služe za osnivanje katastra infrastrukture.

Nadalje novina koja se uvodi Zakonom o katastru odnosi se na list vodova koji će se sada zvati Izvod iz baze podataka katastra infrastrukture i predstavlja osnovni dokument o infrastrukturnim i podzemnim objektima i stvarnim pravima na njima.

List nepokretnosti  će se sada zvati Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti.

Zakon o katastru predviđa da je Republički geodetski zavod  dužan da uspostavi informacioni sistem za katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata najkasnije do 1. jula 2025. godine.

Infrastrukturne i podzemne objekte koji su upisani u katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod će, kada se uspostavi informacioni sistem za katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata, po službenoj dužnosti brisati iz katastra nepokretnosti, izmeniti način korišćenja zemljišta (kultura) i upisati u katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata, bez donošenja rešenja.

Vlasnici infrastrukturnih i podzemnih objekata, kao i objekata u njihovoj funkciji, koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, odnosno katastar vodova dužni su da angažuju ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši premer tih objekata i da podnesu zahtev za upis u katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata, u roku od tri godine od dana osnivanja katastra infrastrukturnih i podzemnih objekata.

Podzakonski akti uskladiće se sa odredbama Zakon o katastru u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tada će se primenjivati podzakonski akti koji su doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Katalog šifara i naziva za katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata , direktor Republičkog geodetskog zavoda doneće u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakonom o upisu vrše se terminološka usklađivanja u smislu zamene reči katastar vodova rečima katastar infrastrukture.

Jedna novina koju uvodi Zakon o upisu je uređenje unosa jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti samim zakonom. Za svaku  nepokretnost pojedinačno određuje se i upisuje jedinstveni matični broj nepokretnosti – JMBN i prati životni ciklus nepokretnosti.

Bitno je napomenuti da je postupanje preko e-šaltera izričito ograničeno na profesionalne korisnike.

Značajna novina je i ukidanje prekršajne odgovornosti državnih službenika za propuštanje odlučivanja u roku propisanom zakonom.

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Privremeno ograničene kamatne stope na stambene kredite fizičkim licima

Dana 11.09.2023. godine, Narodna banka Srbije je donela Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima.


Saznaj više >