Kako do privremenog boravka za strance po osnovu zaposlenja?

28.01.2021.

Da bi stranci mogli da borave u Republici Srbiji u periodu dužem od 90 dana neophodno je da imaju odobren privremeni boravak, stalno nastanjenje ili da poseduju vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (viza d). Razlozi koji čine svrhu boravka opravdanom i zbog kojih može da se odobri privremeni boravak su navedeni u Zakonu o strancima i oni su sledeći:

 • rad, zapošljavanje, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti;
 • školovanje, studiranje ili specijalizacije, naučno-istraživačkog rada, praktične obuke, učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima;
 • spajanje porodice;
 • drugi opravdani razlozi u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Kako je najčešći osnov za dobijanje privremenog boravka po osnovu rada, u nastavku teksta ćemo obraditi samo ovaj osnov za dobijanje privremenog boravka.

Prvi korak je sprovođenje market testa.

Naime, privredno društvo koje želi da zaposli stranca u obavezi je da podnese prijavu potrebe za zapošljavanjem Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ). Nadležni NSZ u roku od 10 dana objavljuje mišljenje o ispunjenosti uslova da na evidenciji NSZ-a nema drugih lica sa kvalifikacijama koje privredno društvo zahteva (za radno mesto na kome će biti angažovan stranac). Dobijeno mišljenje predstavlja jedan od dokumenata koji se podnose nadležnoj Policijskoj upravi.

Drugi korak je podnošenje Zahteva za izdavanje privremenog boravka.

Prvi uslov koji mora biti ispunjen u postupku podnošenja zahteva jeste da stranac u pasošu ima pečat granične policije o ulasku na teritoriju Srbije. Pečat mora biti sa tačnim datumom i tačnim mestom ulaska u Srbiju. Postupak za odobrenje privremenog boravka i ishodovanja radne dozvole ne može biti sproveden ukoliko stranac pri ulasku u Srbiju nije dobio pečat granične policije. Nakon toga sledi prijava boravišta stranca odnosno dobijanje “belog kartona”. Naime, vlasnik stana u kome će stranac boraviti dužan je da najkasnije 24 sata nakon dolaska stranca u mesto boravka prijavi njegov boravak u lokalnoj Policijskoj upravi. Dokumentacija koja se podnosi je prijava boravišta stranca, pasoš stranca i dokaz o vlasništvu stana.

Nakon sprovedene gorenavedene procedure sledi postupak za izdavanje privremenog boravka. Naime, zahtev za odobrenje privremenog boravka u Srbiji se podnosi nadležnoj Policijskoj upravi, koja ga zatim prosleđuje u Beograd – Ministarstvu za unutrašnje poslove, koji u postupku interne kontrole ispituje ispunjenost uslova za izdavanje dozvole za privremeni boravak. Obrada tih podataka i kontrola MUP-a u redovnim okolnostima traje do mesec dana. Uz zahtev se podnosi sledeća dokumentacija:

 • važeći pasoš na uvid,
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka (potvrda o ličnim raspoloživim novčanim sredstvima stranca),
 • prijava adrese boravišta/stanovanja u Srbiji iz MUP-a – “beli karton”,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka,
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse,
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas),
 • izvod iz APR-a o upisu poslodavca u registar privrednih subjekata,
 • ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju,
 • gorenavedeni izveštaj/mišljenje NSZ o ispunjenosti uslova za zaposlenje (kada se stranac zapošljava prvi put) ili rešenje NSZ o odobrenju zasnivanja radnog odnosa sa strancem (kada se produžava privremeni boravak strancu).

Odobrenje privremenog boravka unosi se u putnu ispravu (pasoš). Stranac može podneti zahtev za produženje privremenog boravka najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka. Privremeni boravak strancu u Srbiji može nadležni organ da odobri na period duži od 90 dana, a do jedne godine, u zavisnosti od svakog konkretnog slučaja.

Treći korak je podnošenje Zahteva za izdavanje radne dozvole.

Nacionalna služba za zapošljavanje izdaje radne dozvole onim licima kojima je prethodno odobren privremeni boravak. Zahtev za izdavanje radne dozvole poslodavac podnosi NSZ-u prema sedištu privrednog društva.

Dokumentacija potrebna za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje je:

 • popunjen zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje,
 • rešenje iz APR-a o upisu poslodavca u registar privrednih subjekata,
 • pasoš stranca (kopija pasoša – kopija prve strane sa ličnim podacima i strana sa pečatom odnosno nalepnicom, sa odobrenim privremenim boravkom),
 • izveštaj NSZ-a o rezultatu sprovedenog testa tržišta rada,
 • predlog ugovora o radu ili druge vrste ugovora o radnom angažovanju,
 • uverenje iz baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja da kompanija nije otpuštala zaposlene po osnovu tehnološkog viška, za radno mesto za koje se traži radna dozvola,
 • izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova poslodavca,
 • diploma stečenog obrazovanja i overeni prevod sudskog tumača za kopiju diplome,
 • dokaz o kvalifikacijama i radnom iskustvu (biografija),
 • dokaz da je plaćena administrativna taksa.
Za sva pitanja oko zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji stojimo Vam na raspolaganju.

Još vesti

Zakupljeni krovovi –  prostor za izgradnju solarnih elektrana od strane proizvođača električne energije?

Ukoliko se isključe kupci-proizvođači, nismo se u praksi sreli sa značajnijim projektima izgradnje solarnih elektrana od strane proizvođača električne energije na slobodnim krovovima zgrada, industrijskih postrojenja, skladišnih prostora,  tržnih centara i drugih objekata.


Saznaj više >
Prikaži sve

Faktoring kao najstarija finansijska usluga i način da se dođe do sredstva potrebnih za nesmetano dalje poslovanje i pravovremeno izmirivanje obaveza

Faktoring je nesumnjivo najstarija finansijska usluga, bliže regulisana Zakonom o faktoringu („Službeni glasnik RS“ br.62/2013 i 30/2018) („Zakon“) koja podrazumeva kupoprodaju postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, onog koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe odnosno pružanja usluge u zemlji ili inostranstvu. Faktoring se može obavljati isključivo na osnovu ugovora zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi koji je u skladu sa Zakonom.


Saznaj više >

Neke novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije

Dve godina nakon što je stupio na snagu Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, Skupština Republike Srbije je dana 28. aprila 2023. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije koji je stupio na snagu dana 7. maja 2023. godine.


Saznaj više >