Faktoring kao najstarija finansijska usluga i način da se dođe do sredstva potrebnih za nesmetano dalje poslovanje i pravovremeno izmirivanje obaveza

26.02.2024.

Faktoring je nesumnjivo najstarija finansijska usluga, bliže regulisana Zakonom o faktoringu („Službeni glasnik RS“ br.62/2013 i 30/2018) („Zakon“) koja podrazumeva kupoprodaju postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, onog koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe odnosno pružanja usluge u zemlji ili inostranstvu. Faktoring se može obavljati isključivo na osnovu ugovora zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi koji je u skladu sa Zakonom.

Ko su učesnici faktoringa?

  1. Ustupilac – prodaje faktoru svoje potraživanje od dužnika;
  2. Faktor – kupuje potraživanje od ustupioca i može biti banka ili privredno društvo organizovano kao akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću;
  3. Dužnik – banka, privredno društvo ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji odnosno lica sa sedištem u inostranstvu registrovana u skladu sa domicilnim propisima.

Koje vrste faktoringa postoje?

I

  • Domaći faktoring – učesnici faktoringa su domaća lica a prodaja robe ili pružanje usluga se odvija na domaćem tržištu;
  • Međunarodni faktoring – čiji je predmet prodaja potraživanja nastalog u spoljnotrgoviskom prometu robe i usluga.

II

  • Faktoring bez regresa – faktor preuzima rizik naplate potraživanja na sebe;
  • Faktoring sa regresom – na dan dospelosti potraživanja ustupilac odgovara faktoru za naplativost potraživanja.

III

  • Direktan faktoring – ugovora se između faktora i poverioca iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu;
  • Obrnuti faktoring – ugovora se između faktora i dužnika iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu gde faktor preuzima obavezu plaćanja prema poveriocu, a ima pravo naplate od dužnika u roku iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu.

Kolika je cena faktoringa?

Korisnik faktoringa plaća faktoru naknadu koja zavisi od niza okolnosti kao što su: obim posla koji se obavlja sa faktorom, vrsta faktoringa, boniteta firme ustupioca, boniteta dužnika, valute i sl. Naknada se sastoji iz diskontne stope (stopa izražena u procentima koja se najčešće obračunava na mesečnom nivou) i naknade za obradu zahteva koja se jedokratno naplaćuje. Dva standardna modela obračuna faktoring naknade su model fiksne naknade i model varijabilne naknade.

Ukoliko kao pravno lice ili preduzetnik imate problem sa likvidnošću ili naplatom svojih potraživanja, faktoring pomaže da gotovo trenutno dođete do sredstava potrebnih za nesmetano dalje poslovanje i pravovremeno izmirivanje svojih obaveza. Ova finansijska usluga se ne evidentira u kreditnom birou i ne utiče na kreditnu sposobnost, a obezbeđuje mogućnost da se na jednostavan i brz način dođe do sredstava kojima se može slobodno raspolagati u skladu sa potrebama i obavezama.

Dakle, ukoliko ste prodavac ili pružalac usluge, nakon što ste izdali fakturu sa odloženim plaćanjem možete podneti zahtev faktoru za faktoringom. Faktor po prijemu zahteva vrši proveru boniteta kupca i u kratkom roku nam dostavlja odgovor da li je zainteresovan za saradnju i pod kojim uslovima.

S druge strane ukoliko razmišljate o osnivanju privrednog društva za obavljanje poslova faktoringa i sa faktoringom srodnih i povezanih poslova morate razmotriti potrebne uslove za registraciju privrednog društva i dobijanja neophodne dozvole za rad.

Za više informacija, kontaktirajte nas na snezana.maksimovic@ksel.rsksenija.sorajic@ksel.rs

Još vesti

Nuklearne elektrane u Srbiji – status pravnog okvira

U poslednje vreme se u javnosti često razmatra pitanje korišćenja nuklearne energije u Republici Srbiji. Ispod je kratak prikaz važećeg okvira kojim je ova materija uređena i obrađena.


Saznaj više >
Prikaži sve

Zakupljeni krovovi –  prostor za izgradnju solarnih elektrana od strane proizvođača električne energije?

Ukoliko se isključe kupci-proizvođači, nismo se u praksi sreli sa značajnijim projektima izgradnje solarnih elektrana od strane proizvođača električne energije na slobodnim krovovima zgrada, industrijskih postrojenja, skladišnih prostora,  tržnih centara i drugih objekata.


Saznaj više >

Neke novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije

Dve godina nakon što je stupio na snagu Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, Skupština Republike Srbije je dana 28. aprila 2023. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije koji je stupio na snagu dana 7. maja 2023. godine.


Saznaj više >