Privatizacija – još uvek aktuelan proces u Republici Srbiji

05.03.2021.

Poslednji u nizu zakonodavnih okvira koji uređuju proces privatizacije u Republici Srbiji uspostavljen je 2014 godine.

Od tada je došlo do određenih promena tako da je danas Ministarstvo Privrede Republike Srbije („Ministarstvo“) ključni nosilac ovog  procesa.

U tom smislu, Ministarstvo između ostalog sprovodi postupak privatizacije, kontroliše postupak privatizacije, prodaje javni kapital iskazan u akcijama ili udelima te sprovodi ostale aktivnosti predviđene Zakonom o privatizaciji („Zakon“) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Kako je u privatizacionom portfelju Ministarstva preostalo više od sedamdeset preduzeća (http://www.priv.rs/vesti) korisno je podsetiti na modele i metode privatizacije kao i na kategoriju velikog subjekta privatizacije te pojma i ulogu pisma o zainteresovanosti.

Modeli privatizacije su:

  • prodaja kapitala;
  • prodaja imovine;
  • prenos kapitala bez naknade;
  • strateško partnerstvo.

Metod prodaje kapitala i imovine je javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem.

Kapital subjekta privatizacije izražen u akcijama može se prodavati i:

  • u skladu sa zakonom koji uređuje tržište hartija od vrednosti;
  • prihvatanjem ponude za preuzimanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava.

Metodi privatizacije putem prenosa kapitala bez naknade su:

  • prenos zaposlenima;
  • prenos strateškim investitorima u skladu sa ovim zakonom i propisima koji uređuju podsticaj direktnih investicija.

Metod privatizacije putem strateškog partnerstva je javno prikupljanje ponuda.

U postupku privatizacije moguće je primeniti kombinaciju više metoda i modela privatizacije u cilju efikasnijeg sprovođenja ovog postupka.

U sklopu prvih izmena i dopuna Zakona uveden je kao novi pojam „Veliki subjekt privatizacije“ i to kao subjekt privatizacije čiji poslovni prihodi za poslovnu godinu koja prethodi pokretanju postupka privatizacije iznose najmanje 50 milijardi dinara.

Vlada propisuje uslove, način i postupak sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda.

Pozivanje potencijalnih učesnika u privatizacionom procesu da podnesu pismo o zainteresovanosti je postupak koji je uveden Zakonom 2014 godine. Pismo o zainteresovanosti je iskazivanje interesa za određeni subjekt i model privatizacije, sa osnovnim podacima o zainteresovanom kupcu odnosno strateškom investitoru i predlogom indikativne cene, investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih na neodređeno vreme, kao i drugim podacima od značaja određenim javnim pozivom.

Za sva pitanja u vezi sa privatizacionim procesom u Republici Srbiji stojimo Vam na raspolaganju.

Još vesti

Nuklearne elektrane u Srbiji – status pravnog okvira

U poslednje vreme se u javnosti često razmatra pitanje korišćenja nuklearne energije u Republici Srbiji. Ispod je kratak prikaz važećeg okvira kojim je ova materija uređena i obrađena.


Saznaj više >
Prikaži sve

Zakupljeni krovovi –  prostor za izgradnju solarnih elektrana od strane proizvođača električne energije?

Ukoliko se isključe kupci-proizvođači, nismo se u praksi sreli sa značajnijim projektima izgradnje solarnih elektrana od strane proizvođača električne energije na slobodnim krovovima zgrada, industrijskih postrojenja, skladišnih prostora,  tržnih centara i drugih objekata.


Saznaj više >

Faktoring kao najstarija finansijska usluga i način da se dođe do sredstva potrebnih za nesmetano dalje poslovanje i pravovremeno izmirivanje obaveza

Faktoring je nesumnjivo najstarija finansijska usluga, bliže regulisana Zakonom o faktoringu („Službeni glasnik RS“ br.62/2013 i 30/2018) („Zakon“) koja podrazumeva kupoprodaju postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, onog koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe odnosno pružanja usluge u zemlji ili inostranstvu. Faktoring se može obavljati isključivo na osnovu ugovora zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi koji je u skladu sa Zakonom.


Saznaj više >