Privatizacija – još uvek aktuelan proces u Republici Srbiji

05.03.2021.

Poslednji u nizu zakonodavnih okvira koji uređuju proces privatizacije u Republici Srbiji uspostavljen je 2014 godine.

Od tada je došlo do određenih promena tako da je danas Ministarstvo Privrede Republike Srbije („Ministarstvo“) ključni nosilac ovog  procesa.

U tom smislu, Ministarstvo između ostalog sprovodi postupak privatizacije, kontroliše postupak privatizacije, prodaje javni kapital iskazan u akcijama ili udelima te sprovodi ostale aktivnosti predviđene Zakonom o privatizaciji („Zakon“) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Kako je u privatizacionom portfelju Ministarstva preostalo više od sedamdeset preduzeća (http://www.priv.rs/vesti) korisno je podsetiti na modele i metode privatizacije kao i na kategoriju velikog subjekta privatizacije te pojma i ulogu pisma o zainteresovanosti.

Modeli privatizacije su:

  • prodaja kapitala;
  • prodaja imovine;
  • prenos kapitala bez naknade;
  • strateško partnerstvo.

Metod prodaje kapitala i imovine je javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem.

Kapital subjekta privatizacije izražen u akcijama može se prodavati i:

  • u skladu sa zakonom koji uređuje tržište hartija od vrednosti;
  • prihvatanjem ponude za preuzimanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava.

Metodi privatizacije putem prenosa kapitala bez naknade su:

  • prenos zaposlenima;
  • prenos strateškim investitorima u skladu sa ovim zakonom i propisima koji uređuju podsticaj direktnih investicija.

Metod privatizacije putem strateškog partnerstva je javno prikupljanje ponuda.

U postupku privatizacije moguće je primeniti kombinaciju više metoda i modela privatizacije u cilju efikasnijeg sprovođenja ovog postupka.

U sklopu prvih izmena i dopuna Zakona uveden je kao novi pojam „Veliki subjekt privatizacije“ i to kao subjekt privatizacije čiji poslovni prihodi za poslovnu godinu koja prethodi pokretanju postupka privatizacije iznose najmanje 50 milijardi dinara.

Vlada propisuje uslove, način i postupak sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda.

Pozivanje potencijalnih učesnika u privatizacionom procesu da podnesu pismo o zainteresovanosti je postupak koji je uveden Zakonom 2014 godine. Pismo o zainteresovanosti je iskazivanje interesa za određeni subjekt i model privatizacije, sa osnovnim podacima o zainteresovanom kupcu odnosno strateškom investitoru i predlogom indikativne cene, investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih na neodređeno vreme, kao i drugim podacima od značaja određenim javnim pozivom.

Za sva pitanja u vezi sa privatizacionim procesom u Republici Srbiji stojimo Vam na raspolaganju.

Još vesti

Kupac-proizvođač – značajna novina u oblasti energetike

Tokom 2021. godine usvojen je pravni okvir koji reguliše status kupca-proizvođača (Prosumer-a) i koji uključuje Zakon o energetici, Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, Uredbu o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača i nekoliko pravilnika. Prosumer je izraz koji se u praksi odomaćio, a zapravo potiče od spojenih reči engleskog jezika „producer“ i „consumer“


Saznaj više >
Prikaži sve

Arhiviranje po novom zakonu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 2020. godine Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Zakon“), čija primena je počela 2. februara 2021. godine.

Ovim Zakonom se na novi način uvode obaveze za subjekte koji stvaraju arhivsku građu i dokumentarni materijal, te se pravi razlika između arhivske građe i dokumentarnog materijala. Dokumentacija koja se trajno čuva, koja je od značaja za kulturu, umetnost, nauku, prosvetu i druge društvene oblasti i koja je kao takva definisana u listi kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja naziva se arhivska građa. Dokumentacija koja se ne mora trajno čuvati i koja se može uništiti, posle isteka roka važenja predviđenog listom kategorija, naziva se dokumentarni materijal. Takođe, uređuje se pojam arhivske knjige koja predstavlja osnovnu evidenciju o celukupnoj arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu nastalom u radu privrednog društva.


Saznaj više >

Kako do privremenog boravka za strance po osnovu zaposlenja?

Da bi stranci mogli da borave u Republici Srbiji u periodu dužem od 90 dana neophodno je da imaju odobren privremeni boravak, stalno nastanjenje ili da poseduju vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (viza d). Razlozi koji čine svrhu boravka opravdanom i zbog kojih može da se odobri privremeni boravak su navedeni u Zakonu […]


Saznaj više >