Novine u zapošljavanju stranaca

21.08.2023.

Dana 26. jula 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca i na taj način unela brojne izmene. Zakoni su stupili na snagu 4. avgusta 2023. godine, ali je primena odložena za 1. februara 2024. godine, a radi stvaranja tehničkih uslova za njihovu primenu, kao i usvajanja relevantnih podzakonskih akata neophodnih za njihovu nesmetanu primenu.

Usvojenim izmenama i dopunama omogućava se stranim državljanima da u jedinstvenom postupku, pred jednim državnim organom – Ministarstvom unutrašnjih poslova, istovremeno ostvare pravo na privremeni boravak i rad u Republici Srbiji. Naime, izmenama propisa uvodi se jedinstvena dozola za privremeni boravak i rad, kao jedinstveni akt.

Postupak izdavanja jedinstvene dozvole je u celosti digitalizovan – te se zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole može podneti isključivo elektronskim putem.

Novina je i uvođenje jedinstvenog veb portala na kome će biti sadržane sve informacije vezane za ulazak, boravak i rad stranaca u Republici Srbiji i putem koga će se svi relevantni zahtevi podnositi elektronskim putem.

Dalje, strancima će biti izdat biometrijski dokument odnosno kartica koje će predstavljati jedinstvenu dozvolu. Strancu kome je odobreno stalno nastanjenje izdavaće se lična karta za stranca (umesto nalepnice o odobrenom stalnom nastanjenju koja se utiskivala u putnu ispravu).

Propisano je da se jedinstvena dozvola izdaje u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva, a jedinstvena dozvola se može izdati na period važenja do tri godine (umesto jedne godine) i može se produžavati na isti period.

Ove izmene pomenutih zakona će olakšati rad državnih organa, praćenje kretanja stranaca, kao i podnošenje dokumentacije od strane stranaca, odnosno njihovih punomoćnika.

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >