Novine u zapošljavanju stranaca

21.08.2023.

Dana 26. jula 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca i na taj način unela brojne izmene. Zakoni su stupili na snagu 4. avgusta 2023. godine, ali je primena odložena za 1. februara 2024. godine, a radi stvaranja tehničkih uslova za njihovu primenu, kao i usvajanja relevantnih podzakonskih akata neophodnih za njihovu nesmetanu primenu.

Usvojenim izmenama i dopunama omogućava se stranim državljanima da u jedinstvenom postupku, pred jednim državnim organom – Ministarstvom unutrašnjih poslova, istovremeno ostvare pravo na privremeni boravak i rad u Republici Srbiji. Naime, izmenama propisa uvodi se jedinstvena dozola za privremeni boravak i rad, kao jedinstveni akt.

Postupak izdavanja jedinstvene dozvole je u celosti digitalizovan – te se zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole može podneti isključivo elektronskim putem.

Novina je i uvođenje jedinstvenog veb portala na kome će biti sadržane sve informacije vezane za ulazak, boravak i rad stranaca u Republici Srbiji i putem koga će se svi relevantni zahtevi podnositi elektronskim putem.

Dalje, strancima će biti izdat biometrijski dokument odnosno kartica koje će predstavljati jedinstvenu dozvolu. Strancu kome je odobreno stalno nastanjenje izdavaće se lična karta za stranca (umesto nalepnice o odobrenom stalnom nastanjenju koja se utiskivala u putnu ispravu).

Propisano je da se jedinstvena dozvola izdaje u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva, a jedinstvena dozvola se može izdati na period važenja do tri godine (umesto jedne godine) i može se produžavati na isti period.

Ove izmene pomenutih zakona će olakšati rad državnih organa, praćenje kretanja stranaca, kao i podnošenje dokumentacije od strane stranaca, odnosno njihovih punomoćnika.

Još vesti

eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >

Komisija za zastitu konkurencije pokrenula ex officio postupak protiv dobavljača proizvoda brenda „Apple“

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije ex officio protiv privrednog društva Apcom CE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság iz Mađarske i APCOM DISTRIBUTION PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., BEOGRAD iz Beograda radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >