Kako uskladiti svoje poslovanje i interne dokumente sa pravilima zaštite konkurencije?

25.02.2022.

Komisija za zaštitu konkurencije je dala smernice kompanijama kako da izrade svoje interne dokumente i usklade poslovanje vodeći računa o osnovnim pravilima u pogledu zaštite konkurencije.

Glavna svrha ovih smernica je da se učesnici na tržištu usmere prilikom izrade svojih internih dokumenata kako bi uskladili svoje poslovanje sa propisima zaštite konkurencije. Tako, Komisija je dala osnovne smernice kako izraditi program usklađenosti poslovanja, na koji način raditi samoprocenu rizika kompanije, kako obučiti zaposlene, koji su konkretni rizici u poslovanju i kako ih identifikovati, te je dala praktične preporuke šta je poželjno, a šta nepoželjno ponašanje među učesnicima na tržištu u pogledu zaštite konurencije na tržištu.

Ceo tekst smernica pogledajte na sajtu Komisije za zaštitu konkurencije https://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2021/12/Smernice-za-izradu-programa-uskladjenosti-poslovanja-sa-propisima-o-za%C5%A1titi-konkurencije.pdf 

 

 

Još vesti

Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Godinu dana od donošenja Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije – OIE i KSEL Advokati

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije stupio je na snagu pre godinu dana. Koliko smo odmakli u implementaciji Zakona, koja podzakonska akta je Vlada usvojila i šta nedostaje da bi ZOIE profunkcionisao u punom kapacitetu, analizirali smo u saradnji sa Udruženjem OIE Srbija.


Saznaj više >

Predavanje – Projektno finansiranje – celina ugovornog odnosa

Pozivamo Vas da se prijavite na savetovanje pravnika u bankama koje organizuje Udruženje banaka Srbije 15. i 16. marta 2022. godine.


Saznaj više >