Kako uskladiti svoje poslovanje i interne dokumente sa pravilima zaštite konkurencije?

25.02.2022.

Komisija za zaštitu konkurencije je dala smernice kompanijama kako da izrade svoje interne dokumente i usklade poslovanje vodeći računa o osnovnim pravilima u pogledu zaštite konkurencije.

Glavna svrha ovih smernica je da se učesnici na tržištu usmere prilikom izrade svojih internih dokumenata kako bi uskladili svoje poslovanje sa propisima zaštite konkurencije. Tako, Komisija je dala osnovne smernice kako izraditi program usklađenosti poslovanja, na koji način raditi samoprocenu rizika kompanije, kako obučiti zaposlene, koji su konkretni rizici u poslovanju i kako ih identifikovati, te je dala praktične preporuke šta je poželjno, a šta nepoželjno ponašanje među učesnicima na tržištu u pogledu zaštite konurencije na tržištu.

Ceo tekst smernica pogledajte na sajtu Komisije za zaštitu konkurencije https://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2021/12/Smernice-za-izradu-programa-uskladjenosti-poslovanja-sa-propisima-o-za%C5%A1titi-konkurencije.pdf 

 

 

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >