Strateško partnerstvo prema odredbama novog Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije

26.04.2021.

Skupština Republike Srbije je dana  20 aprila 2021 godine usvojila Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije („Zakon“). Zakon stupa na snagu 30 aprila 2021. godine.

Uvod

Zakonom se uređuje korišćenje energije iz obnovljivih izvora, ciljevi korišćenja energije iz obnovljivih izvora, način određivanja udela obnovljivih izvora energije Republike Srbije u bruto finalnoj potrošnji energije, integracija energije iz obnovljivih izvora na tržište, sistemi podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, garancije porekla električne energije, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora za sopstvenu potrošnju, korišćenje obnovljivih izvora energije u oblasti toplotne energije i oblasti saobraćaja, posebni postupci koji se odnose na izgradnju i priključenje energetskih objekata koji koriste obnovljive izvore energije, osnove mehanizama saradnje sa drugim državama u oblasti obnovljivih izvora energije, nadzor nad sprovođenjem Zakona, kao i druga pitanja od značaja za obnovljive izvore energije.

Na sva pitanja iz oblasti energetike u vezi sa obnovljivim izvorima energije koja nisu uređena  Zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje oblast energetike.

Obnovljivi izvori energije su nefosilni izvori energije kao što su: vodotokovi, biomasa, vetar, sunce, obnovljivi vodonik, biogas, deponijski gas, gas iz pogona za preradu kanalizacionih voda, izvori geotermalne energije i drugi obnovljivi izvori energije („OIE“).

Zakom se postižu naročito sledeći ciljevi: zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, smanjenje troškova za građane, energetska tranzicija, kao i pojednostavljenje i ubrzanje procedura.

Zakon sa podzakonskim aktima treba da stvori pravnu sigurnost za investiranje u tri ključna sektora energetike koja su od značaja za oblast OIE: sektoru elektroenergetike, sektoru grejanja i hlađenja i sektoru transporta.

Jedan od ovih instituta koji se uvode Zakonom je i institut Strateškog partnera.

Strateško partnerstvo 

Ako se ustanovi da se primenom sistema podsticaja proizvodnje električne energije utvrđenim Zakonom nisu u dovoljnoj meri obezbedili novi proizvodni kapaciteti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora koji su neophodni za ostvarivanje planirane dinamike rasta proizvodnje električne energije iz OIE za dostizanje nacionalnih ciljeva definisanih Integrisanim nacionalnim energetskim i klimatskim planom ili kada su novi proizvodni kapaciteti za proizvodnju električne energije iz OIE potrebni za ostvarivanje ciljeva energetske tranzicije ili ispunjavanje međunarodnih obaveza, na predlog ministra nadležnog za poslove energetike, Vlada Republike Srbije („Vlada“) može da odluči da za realizaciju projekata izgradnje sa ili bez upravljanja i održavanja elektrane koja koristi OIE sprovede izbor strateškog partnera („Odluka“)

Elektranama koje koriste obnovljive izvore energije („Elektrana“) smatraju se:

 • hidroelektrana;
 • elektrana na biomasu;
 • elektrana na biogas;
 • vetroelektrana;
 • solarna elektrana;
 • geotermalna elektrana;
 • elektrana na biorazgradivi otpad;
 • elektrana na deponijski gas;
 • elektrana na gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i
 • elektrana koja koristi druge obnovljive izvore energije.

Reverzibilna hidroelektrana ne smatra se elektranom koja koristi obnovljive izvore energije.

Odluka sadrži naročito:

 • sadržinu i opis projektnog zahteva i potreba;
 • određivanje lica koje će biti vlasnik i investitor, odnosno koje će vršiti investitorska prava na izgradnji Elektrane;
 • osnovne karakteristike Elektrane, kao što su kapacitet i/ili očekivana godišnja proizvodnja i dr. i/ili lokaciju na kojoj će se graditi objekat i način korišćenja lokacije;
 • vrstu OIE;
 • način proizvodnje i uslove preuzimanja električne energije;
 • uslove koji se odnose na zaštitu životne sredine;
 • uslove koji se odnose na zaštitu spomenika kulture ako postoje na lokaciji na kojoj će se graditi objekat;
 • uslove koji se odnose na energetsku efikasnost;
 • uslove koji se odnose na prestanak rada objekta, rok za realizaciju projekta i period na koji se ugovor može zaključiti;
 • sistem vrednovanja ponuda;
 • imenovanje radne grupe za sprovođenje izbora strateškog partnera;
 • druge elemente od značaja za sprovođenje postupka izbora strateškog partnera.

Strateški partner („Strateški partner“) može biti privredni subjekt koji će biti izabran u skladu Zakonom da izgradi Elektranu koju će koristiti za proizvodnju ili da izgradi Elektranu a koji je obavezan da sprovede sledeće radnje:

 • pripremi i/ili delom ili u celini finansira relevantne studije ukoliko su potrebne za realizaciju Elektrane i
 • pripremi i/ili delom ili u celini finansira relevantnu tehničku dokumentaciju potrebnu za realizaciju Elektrane i
 • izgradi Elektranu ako:

(1) delom i/ili u celini finansira projekat izgradnje Elektrane

ili

(2) posreduje u obezbeđivanju ili obezbedi sredstva od međunarodnih finansijskih institucija, banaka i drugih izvora finansiranja za realizaciju projekta.

Pored ovih uslova Strateški partner mora da sprovede i jednu ili više sledećih radnji:

 • obezbedi inovacione tehnologije i/ili opremu i/ili sirovine za Elektranu i/ili
 • pruži usluge upravljanja i/ili održavanja u pogledu Elektrane i/ili
 • razvija i/ili upravlja Elektranom i/ili
 • preduzima i druge radnje usmerene ka ostvarivanju ciljeva Zakona, a koji će biti utvrđeni u Odluci .

Zakonom propisan postupak izbora Strateškog partnera obuhvata:

 • pripremu javnog poziva za podnošenje prijava ;
 • objavljivanje javnog poziva;
 • prijem, otvaranje i ocenu prijava;
 • dostavljanje predloga Vladi o izboru Strateškog partnera od strane radne grupe;
 • donošenje odluke o izboru Strateškog partnera od strane Vlade.
 • sprovođenje pregovora sa izabranim Strateškim partnerom.

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >