Agencija za privredne registre vodiće registar o zdravstvenim ustanovama od 11. oktobra 2020. godine

10.09.2020.

Agencija za privredne registre će od 11. oktobra 2020. godine voditi registar zdravstvenih ustanova i jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu (Registar). U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS, br. 25/2019), Agencija za privredne registre će preuzeti od privrednih sudova koji su bili nadležni za poslove registracije zdravstvenih ustanova predmete, arhivu i ostali materijal nastao u radu na vođenju registara.

Postupak upisa usklađivanja će trajati tri meseca (od 11. oktobra 2020. godine do 11. januara 2021. godine) i vršiće se bez plaćanja naknade. Sam postupak usklađivanja i podnošenje dokumentacije uređen je Pravilnikom o bližoj sadržini registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (Sl. glasnik RS, br. 80/2019). Postupak usklađivanja se pokreće podnošenjem registracione prijave za upis usklađivanja, kao i sledeće dokumentacije, koja mora biti u originalu ili overenoj kopiji:

  • važeći osnivački akt
  • novi statut
  • saglasnost nadležnog organa na novi statut zdravstvene ustanove u javnoj svojini
  • odluka osnivača, odnosno izvod iz akta nadležnog organa kojim se određuje nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi
  • ako je u postupku usklađivanja došlo do promene drugih podataka koji se upisuju u Registar, dokumentacija koja je propisana za tu vrstu promene

Za više informacija, kontaktirajte nas na ksenija.sorajic@ksel.rs

Još vesti

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Komisija za zastitu konkurencije pokrenula ex officio postupak protiv dobavljača proizvoda brenda „Apple“

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije ex officio protiv privrednog društva Apcom CE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság iz Mađarske i APCOM DISTRIBUTION PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., BEOGRAD iz Beograda radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >

Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.


Saznaj više >