Agencija za privredne registre vodiće registar o zdravstvenim ustanovama od 11. oktobra 2020. godine

10.09.2020.

Agencija za privredne registre će od 11. oktobra 2020. godine voditi registar zdravstvenih ustanova i jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu (Registar). U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS, br. 25/2019), Agencija za privredne registre će preuzeti od privrednih sudova koji su bili nadležni za poslove registracije zdravstvenih ustanova predmete, arhivu i ostali materijal nastao u radu na vođenju registara.

Postupak upisa usklađivanja će trajati tri meseca (od 11. oktobra 2020. godine do 11. januara 2021. godine) i vršiće se bez plaćanja naknade. Sam postupak usklađivanja i podnošenje dokumentacije uređen je Pravilnikom o bližoj sadržini registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (Sl. glasnik RS, br. 80/2019). Postupak usklađivanja se pokreće podnošenjem registracione prijave za upis usklađivanja, kao i sledeće dokumentacije, koja mora biti u originalu ili overenoj kopiji:

  • važeći osnivački akt
  • novi statut
  • saglasnost nadležnog organa na novi statut zdravstvene ustanove u javnoj svojini
  • odluka osnivača, odnosno izvod iz akta nadležnog organa kojim se određuje nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi
  • ako je u postupku usklađivanja došlo do promene drugih podataka koji se upisuju u Registar, dokumentacija koja je propisana za tu vrstu promene

Za više informacija, kontaktirajte nas na ksenija.sorajic@ksel.rs

Još vesti

Novine u zapošljavanju stranaca

Dana 26. jula 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca i na taj način unela brojne izmene. Zakoni su stupili na snagu 4. avgusta 2023. godine, ali je primena odložena za 1. februara 2024. godine, a radi stvaranja tehničkih uslova za njihovu primenu, […]


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije.


Saznaj više >

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >