Agencija za privredne registre vodiće registar o zdravstvenim ustanovama od 11. oktobra 2020. godine

10.09.2020.

Agencija za privredne registre će od 11. oktobra 2020. godine voditi registar zdravstvenih ustanova i jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu (Registar). U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS, br. 25/2019), Agencija za privredne registre će preuzeti od privrednih sudova koji su bili nadležni za poslove registracije zdravstvenih ustanova predmete, arhivu i ostali materijal nastao u radu na vođenju registara.

Postupak upisa usklađivanja će trajati tri meseca (od 11. oktobra 2020. godine do 11. januara 2021. godine) i vršiće se bez plaćanja naknade. Sam postupak usklađivanja i podnošenje dokumentacije uređen je Pravilnikom o bližoj sadržini registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (Sl. glasnik RS, br. 80/2019). Postupak usklađivanja se pokreće podnošenjem registracione prijave za upis usklađivanja, kao i sledeće dokumentacije, koja mora biti u originalu ili overenoj kopiji:

  • važeći osnivački akt
  • novi statut
  • saglasnost nadležnog organa na novi statut zdravstvene ustanove u javnoj svojini
  • odluka osnivača, odnosno izvod iz akta nadležnog organa kojim se određuje nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi
  • ako je u postupku usklađivanja došlo do promene drugih podataka koji se upisuju u Registar, dokumentacija koja je propisana za tu vrstu promene

Za više informacija, kontaktirajte nas na ksenija.sorajic@ksel.rs

Još vesti

Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Godinu dana od donošenja Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije – OIE i KSEL Advokati

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije stupio je na snagu pre godinu dana. Koliko smo odmakli u implementaciji Zakona, koja podzakonska akta je Vlada usvojila i šta nedostaje da bi ZOIE profunkcionisao u punom kapacitetu, analizirali smo u saradnji sa Udruženjem OIE Srbija.


Saznaj više >

Predavanje – Projektno finansiranje – celina ugovornog odnosa

Pozivamo Vas da se prijavite na savetovanje pravnika u bankama koje organizuje Udruženje banaka Srbije 15. i 16. marta 2022. godine.


Saznaj više >