Agencija za privredne registre vodiće registar o zdravstvenim ustanovama od 11. oktobra 2020. godine

10.09.2020.

Agencija za privredne registre će od 11. oktobra 2020. godine voditi registar zdravstvenih ustanova i jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu (Registar). U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS, br. 25/2019), Agencija za privredne registre će preuzeti od privrednih sudova koji su bili nadležni za poslove registracije zdravstvenih ustanova predmete, arhivu i ostali materijal nastao u radu na vođenju registara.

Postupak upisa usklađivanja će trajati tri meseca (od 11. oktobra 2020. godine do 11. januara 2021. godine) i vršiće se bez plaćanja naknade. Sam postupak usklađivanja i podnošenje dokumentacije uređen je Pravilnikom o bližoj sadržini registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (Sl. glasnik RS, br. 80/2019). Postupak usklađivanja se pokreće podnošenjem registracione prijave za upis usklađivanja, kao i sledeće dokumentacije, koja mora biti u originalu ili overenoj kopiji:

  • važeći osnivački akt
  • novi statut
  • saglasnost nadležnog organa na novi statut zdravstvene ustanove u javnoj svojini
  • odluka osnivača, odnosno izvod iz akta nadležnog organa kojim se određuje nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi
  • ako je u postupku usklađivanja došlo do promene drugih podataka koji se upisuju u Registar, dokumentacija koja je propisana za tu vrstu promene

Za više informacija, kontaktirajte nas na ksenija.sorajic@ksel.rs

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >