Novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

19.08.2020.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (Pravilnik), koji je stupio na snagu 11. jula 2020. godine. U skladu sa Pravilnikom, svi poslodavci su dužni da donesu plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno do 10. avgusta 2020. godine.

 

Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad, izuzev rada na terenu i rada od kuće.

 

Pravilnik propisuje da plan primene mera obavezno sadrži: (i) preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti; (ii) zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti; i (iii) mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

 

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, u slučaju nepostupanja u skladu sa Pravilnikom, nadležni inspektor rada može kazniti za prekršaj, i to: (i) pravna lica u iznosu od 800.000 do 1.000.000 dinara; (ii)  preduzetnike u iznosu od 400.000 do 500.000 dinara; (iii) odgovorno lice kod poslodavca u iznosu od 40.000 do 50.000 dinara; i (iv)  zaposlene u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara. Inspektor rada može takođe zabraniti rad na radnom mestu kod poslodavca, za vreme trajanja okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenog.

  

Za više informacija, kontaktirajte nas na ksenija.sorajic@ksel.rs

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >