Ispitivanje zloupotrebe dominantnog položaja od strane Klett Grupe

21.10.2021.

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije (u daljem tekstu: Komisija) pokrenula je 21. oktobra 2021. godine postupak po službenoj dužnosti protiv izdavačkih kompanija Klett, Freska i Logos (Klett grupa) kako bi utvrdila postojanje zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Naime, Komisija je sprovela analizu tržišta udžbenika za osnovno obrazovanje u Srbiji u periodu od 2018-2020 (tzv. sektorska analiza). Tokom sektorske analize, Komisija je primila inicijativu drugog izdavačkog društva Epoha iz Požege ukazujući na eventualnu zloupotrebu dominantnog položaja kompanije Klett group, jer je pomenuta grupa odbila nastavak saradnje.

Na osnovu provedene analize podataka o prihodima od prodaje udžbenika i drugih podataka, Komisija je zaključila da je merodavno tržište visoko koncentrisano i pretpostavila da grupacija Klett ima značajan tržišni udeo na tržištu prodaje udžbenika za osnovno obrazovanje (preko 50%), pri čemu prvi sledeći konkurent ima neznatan tržišni udeo u odnosu na Klett grupu.

U svojoj odluci objavljenoj na http://vvv.kzk.gov.rs/kzk/vp-content/uploads/2021/10/Zaklju%C4%8Dak-o-pokretanju-postupka-Klett-grupa.pdf, Komisija je navela niz primera potencijalne zloupotrebe dominantnog položaja Klett grupe. U tom smislu, navodi se da drugi izdavači nisu mogli pristupiti pomenutom tržištu zbog niza prepreka, poput „agresivne“ promocije udžbenika od strane Klett grupe, njihovih koruptivnih aktivnosti, visine rabatne politike za distributere udžbenika Klett grupe, smanjivanje broja distributera Klett grupe, itd.

Na osnovu izjava učesnika na tržištu dobijenih tokom sprovođenja sektorske analize, Komisija je pretpostavila da je Klett grupa preduzela radnje koje bi, posmatrano pojedinačno i/ili sve zajedno, mogle biti u suprotnosti sa odredbama člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije i mogle bi se posmatrati kao zloupotreba dominantnog položaja.

Ostaje da se vidi kako će se završiti postupak ispitivanja povrede konkurencije u konkretnom slučaju, da li će učesnici promenili svoje ponašanje na tržištu i da li bi donošenje odluke o postojanju zloupotrebe dominantnog položaja moglo uticati na prodor drugih izdavača u školski program.

Još vesti

Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Godinu dana od donošenja Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije – OIE i KSEL Advokati

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije stupio je na snagu pre godinu dana. Koliko smo odmakli u implementaciji Zakona, koja podzakonska akta je Vlada usvojila i šta nedostaje da bi ZOIE profunkcionisao u punom kapacitetu, analizirali smo u saradnji sa Udruženjem OIE Srbija.


Saznaj više >

Predavanje – Projektno finansiranje – celina ugovornog odnosa

Pozivamo Vas da se prijavite na savetovanje pravnika u bankama koje organizuje Udruženje banaka Srbije 15. i 16. marta 2022. godine.


Saznaj više >