Ispitivanje zloupotrebe dominantnog položaja od strane Klett Grupe

21.10.2021.

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije (u daljem tekstu: Komisija) pokrenula je 21. oktobra 2021. godine postupak po službenoj dužnosti protiv izdavačkih kompanija Klett, Freska i Logos (Klett grupa) kako bi utvrdila postojanje zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Naime, Komisija je sprovela analizu tržišta udžbenika za osnovno obrazovanje u Srbiji u periodu od 2018-2020 (tzv. sektorska analiza). Tokom sektorske analize, Komisija je primila inicijativu drugog izdavačkog društva Epoha iz Požege ukazujući na eventualnu zloupotrebu dominantnog položaja kompanije Klett group, jer je pomenuta grupa odbila nastavak saradnje.

Na osnovu provedene analize podataka o prihodima od prodaje udžbenika i drugih podataka, Komisija je zaključila da je merodavno tržište visoko koncentrisano i pretpostavila da grupacija Klett ima značajan tržišni udeo na tržištu prodaje udžbenika za osnovno obrazovanje (preko 50%), pri čemu prvi sledeći konkurent ima neznatan tržišni udeo u odnosu na Klett grupu.

U svojoj odluci objavljenoj na http://vvv.kzk.gov.rs/kzk/vp-content/uploads/2021/10/Zaklju%C4%8Dak-o-pokretanju-postupka-Klett-grupa.pdf, Komisija je navela niz primera potencijalne zloupotrebe dominantnog položaja Klett grupe. U tom smislu, navodi se da drugi izdavači nisu mogli pristupiti pomenutom tržištu zbog niza prepreka, poput „agresivne“ promocije udžbenika od strane Klett grupe, njihovih koruptivnih aktivnosti, visine rabatne politike za distributere udžbenika Klett grupe, smanjivanje broja distributera Klett grupe, itd.

Na osnovu izjava učesnika na tržištu dobijenih tokom sprovođenja sektorske analize, Komisija je pretpostavila da je Klett grupa preduzela radnje koje bi, posmatrano pojedinačno i/ili sve zajedno, mogle biti u suprotnosti sa odredbama člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije i mogle bi se posmatrati kao zloupotreba dominantnog položaja.

Ostaje da se vidi kako će se završiti postupak ispitivanja povrede konkurencije u konkretnom slučaju, da li će učesnici promenili svoje ponašanje na tržištu i da li bi donošenje odluke o postojanju zloupotrebe dominantnog položaja moglo uticati na prodor drugih izdavača u školski program.

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >