Nove mere ekonomske pomoći u vidu direktnih davanja i fiskalnih pogodnosti privrednim subjektima u privatnom sektoru

27.08.2020.

Dana 30.7.2020. godine, Vlada Republike Srbije donela je Zaključak o novim merama ekonomske pomoći privrednim subjektima u privatnom sektoru, koje se sastoje iz direktnih davanja privrednim subjektima i određenim fiskalnim pogodnostima (Zaključak).

      1.  Privredni subjekti koji imaju prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti

Pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti mogu da ostvaruju samo privredni subjekti u privatnom sektoru i to: (i) rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica; (ii) rezidentni preduzetnici; i (iii) ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Međutim, ovo pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti može da koristi širi krug privrednih subjekata, u odnosu na privredne subjekte koji su mogli da koriste slične mere na osnovu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020-Uredba).

Tako, pravo na nova direktna davanja i fiskalne pogodnosti mogu da koriste:

  • preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica kojima su isplaćena direktna davanja u julu, saglasno Uredbi;
  • velika pravna lica koja su ostvarila prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe;
  • privredni subjekti koji nisu koristili prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe, i to: (i) privredni subjekti koji su osnovani pre 15.3.2020. godine (koji nisu koristili pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe) i (ii) privredni subjekti koji su osnovani nakon 15.3.2020. godine, a zaključno sa 20.7.2020. godine.

Za sva direktna davanja važi pravilo da se ona mogu iskoristiti isključivo za isplatu zarada, odnosno naknadu zarade zaposlenima.

        2.  Vremenski rok za ostvarivanje prava na direktna davanja

Privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja mogu da iskoriste najkasnije do 31. 10.2020. godine. Istekom kog roka posebni namenski računi – COVID 19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.

       3.  Fiskalne pogodnosti

Fiskalne pogodnosti propisane Zaključkom se sastoje u:

  • odlaganju dospelosti poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika, koje se isplaćuju za avgust mesec;
  • odlaganju dospelosti akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika, koja dospeva za plaćanja u avgustu (odnosno u septembru).

Međutim, Zaključkom nisu obuhvaćene akontacije poreza na dobit koje plaćaju pravna lica.

        4.  Gubitak prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti

Privredni subjekt gubi pravo na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije i fiskalne pogodnosti ukoliko u periodu od 15.3.2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.3.2020. godine za period koji se završava u periodu od 15.3.2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja. Kako će poslednje direktno davanje biti isplaćeno u septembru, od tog određenog dana isplate u septembru se računa rok od tri meseca. To praktično znači da privredni subjekt neće smeti da smanji broj zaposlenih sve do nekog datuma u decembru 2020. godine

Za više informacija, kontaktirajte nas na selma.mujezinovic@ksel.rsksenija.sorajic@ksel.rs

Još vesti

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Komisija za zastitu konkurencije pokrenula ex officio postupak protiv dobavljača proizvoda brenda „Apple“

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije ex officio protiv privrednog društva Apcom CE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság iz Mađarske i APCOM DISTRIBUTION PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., BEOGRAD iz Beograda radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >

Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.


Saznaj više >