Nove mere ekonomske pomoći u vidu direktnih davanja i fiskalnih pogodnosti privrednim subjektima u privatnom sektoru

27.08.2020.

Dana 30.7.2020. godine, Vlada Republike Srbije donela je Zaključak o novim merama ekonomske pomoći privrednim subjektima u privatnom sektoru, koje se sastoje iz direktnih davanja privrednim subjektima i određenim fiskalnim pogodnostima (Zaključak).

      1.  Privredni subjekti koji imaju prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti

Pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti mogu da ostvaruju samo privredni subjekti u privatnom sektoru i to: (i) rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica; (ii) rezidentni preduzetnici; i (iii) ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Međutim, ovo pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti može da koristi širi krug privrednih subjekata, u odnosu na privredne subjekte koji su mogli da koriste slične mere na osnovu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020-Uredba).

Tako, pravo na nova direktna davanja i fiskalne pogodnosti mogu da koriste:

  • preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica kojima su isplaćena direktna davanja u julu, saglasno Uredbi;
  • velika pravna lica koja su ostvarila prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe;
  • privredni subjekti koji nisu koristili prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe, i to: (i) privredni subjekti koji su osnovani pre 15.3.2020. godine (koji nisu koristili pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe) i (ii) privredni subjekti koji su osnovani nakon 15.3.2020. godine, a zaključno sa 20.7.2020. godine.

Za sva direktna davanja važi pravilo da se ona mogu iskoristiti isključivo za isplatu zarada, odnosno naknadu zarade zaposlenima.

        2.  Vremenski rok za ostvarivanje prava na direktna davanja

Privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja mogu da iskoriste najkasnije do 31. 10.2020. godine. Istekom kog roka posebni namenski računi – COVID 19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.

       3.  Fiskalne pogodnosti

Fiskalne pogodnosti propisane Zaključkom se sastoje u:

  • odlaganju dospelosti poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika, koje se isplaćuju za avgust mesec;
  • odlaganju dospelosti akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika, koja dospeva za plaćanja u avgustu (odnosno u septembru).

Međutim, Zaključkom nisu obuhvaćene akontacije poreza na dobit koje plaćaju pravna lica.

        4.  Gubitak prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti

Privredni subjekt gubi pravo na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije i fiskalne pogodnosti ukoliko u periodu od 15.3.2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.3.2020. godine za period koji se završava u periodu od 15.3.2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja. Kako će poslednje direktno davanje biti isplaćeno u septembru, od tog određenog dana isplate u septembru se računa rok od tri meseca. To praktično znači da privredni subjekt neće smeti da smanji broj zaposlenih sve do nekog datuma u decembru 2020. godine

Za više informacija, kontaktirajte nas na selma.mujezinovic@ksel.rsksenija.sorajic@ksel.rs

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >