12 septembra 2020. godine stupila je na snagu nova Uredba o lokacijskim uslovima

16.09.2020.

U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (Zakon), Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o lokacijskim uslovima (Uredba) koja je stupila na snagu 12 septembra 2020. godine.

Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa Zakonom.

Zakonom je predviđeno da pribavljanju lokacijskih uslova prethodi pribavljanje informacije o lokaciji kao zvaničnom dokumentu u kome su definisani uslovi izgradnje određenog objekta. Ovim dokumentom su definisani urbanistički parametri (procenat izgrađenosti, indeks izgrađenosti, dozvoljena spratnost budućeg objekta i slično) kao i drugi parametri koji su neophodni projektantu kako bi adekvatno pristupio izradi idejnog rešenja. Uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova podnosi se idejno rešenje budućeg objekta.

Neke od novina koje Uredba donosi odnose se između ostalog na sadržinu i dejstvo lokacijskih uslova, postupak i način izdavanja lokacijskih uslova kao i utvrđenje statusa imaoca javnih ovlašćenja nadležnih za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje objekata.

Jedna od novina se odnosi na informaciju o tome da li je u vezi sa izgradnjom objekta ili izvođenjem radova u skladu sa lokacijskim uslovima, do prijave radova potrebno pribaviti od ministarstva nadležnog za poslove životne sredine saglasnost na studiju procene uticaja na životnu sredinu, odnosno odluku da nije potrebna izrada te studije, odnosno informaciju o potrebi sprovođenja procedure procene uticaja na životnu sredinu, a koju nadležni organ pribavlja kroz objedinjenu proceduru od ministarstva nadležnog za poslove životne sredine.

Nadalje, što se tiče dejstva lokacijskih uslova Uredba predviđa da na zahtev jednog ili više podnosilaca zahteva, za jednu katastarsku parcelu može biti izdato više različitih lokacijskih uslova, odnosno uslova za priključenje i projektovanje, u skladu sa planskim dokumentom.

Bilo koje lice, koje ispunjava uslove za izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona, može upotrebiti lokacijske uslove u tu svrhu.

Uredba predviđa i pravo prigovora na lokacijske uslove.

Na izdate lokacijske uslove podnosilac zahteva može podneti prigovor u roku od tri dana od dana dostavljanja, preko prvostepenog organa nadležnom opštinskom, odnosno gradskom veću, a ako je lokacijske uslove izdalo nadležno ministarstvo ili nadležni organ autonomne pokrajine, prigovor se izjavljuje Vladi, odnosno pokrajinskoj vladi.

Prigovor na lokacijske uslove može podneti i nadležni urbanistički inspektor, u skladu sa Zakonom.

Intersantna novina koju donosi Uredba je utvrđenje statusa imaoca javnih ovlašćenja. Naime, Uredba predviđa da status imaoca javnih ovlašćenja, nadležnog za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje po konkretnom zahtevu za izdavanja lokacijskih uslova, nadležni organ utvrđuje na osnovu:

1) zakona kojim je imaocu javnih ovlašćenja poverena ta nadležnost;

2) odluke jedinice lokalne samouprave, odnosno grada ili autonomne pokrajine, kojim se tom pravnom licu, organu ili organizaciji poveravaju nadležnosti u oblasti izdavanja uslova za projektovanje i priključenje, paralelno vođenje i ukrštanje za potrebe izdavanja lokacijskih uslova u postupku objedinjene procedure.

Dodatno Uredba predviđa da nadležna ministarstva vode spisak organa, organizacija i pravnih lica kojima su ovlašćenja za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje poverena zakonom koji je u njihovoj nadležnosti.

Jedinice lokalne samouprave, grad i autonomna pokrajina vode spisak organa kojima su poverili ovlašćenja za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje iz njihove nadležnosti.

Za više informacija, kontaktirajte nas na selma.mujezinovic@ksel.rs

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >