Šta donosi novi Zakon o zaštiti potrošača?

20.09.2021.

Početkom septembra 2021. godine, usvojen je novi Zakon o zaštiti potrošača* (Zakon), kojim se, između ostalog, uvode izmene u pogledu uspostavljanja evidencije potrošačkih sporova u sudovima, uvode se prekršajni nalozi, kao i registar koji će voditi RATEL (u koji će moći da se prijave svi koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju telefonom).

Iako je ova tema aktuelna već dugi niz godina i dalje potrošači nisu upoznati sa svojim pravima, trgovci sa svojim obavezama, ali i sudije sa obaveznom primenom ovog Zakona u potrošačkim sporovima.

Navešćemo samo neka prava potrošača obuhvaćena Zakonom:

 • nejasne odredbe ugovora između potrošača i trgovca uvek se tumače u korist potrošača
 • pravo na raskid ugovora ukoliko se dogovoreni rok za isporuku ne ispoštuje
 • pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nema garanciju u roku od 2 godine
 • pravo na predomišljanje ukoliko je roba naručena preko interneta, kataloga, TV prodaje, na prezentaciji ili od trgovca koji se pojavio na vratima u roku od 14 dana**
 • ukoliko se u roku od šest meseci od kupovine robe pokaže da isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od kupovine robe, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Dokazivanje da je roba neispravna ili da nije dobro korišćena je na trgovcu
 • pravo da podnese potrošački prigovor kojim prijavljuje povredu prava uređenu zakonom https://zapotrosace.gov.rs/
 • oslobođenje od plaćanja sudske takse na tužbu i presudu u slučaju potrošačkog spora (ukoliko vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara)
 • pravo na pokretanje vansudskog spora pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova upisanim u listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Neke od obaveze trgovaca iz Zakona su:

 • obaveza da istakne prodajnu i jediničnu cenu robe ili usluge
 • obaveza da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun, kao i da na računu ili drugoj ispravi o ugovoru čitljivo i jasno napiše rok isporuke robe
 • obaveza da u roku od 8 dana odgovori na reklamaciju potrošača, a u roku od 15 dana reši prigovor iz reklamacije***
 • trgovac ima rok od 30 dana da isporuči robu****
 • zabranjeno je uslovljavanje prodaje robe ili pružanja usluge prodajom druge robe ili pružanjem druge usluge
 • zabranjeno je direktno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom, bez prethodnog pristanka potrošača
 • trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, kao i da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po Zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Na kraju, posebno napominjemo da su sudovi dužni da primenjuju odredbe ovog Zakona, te da je njegova primena prioritetna u odnosu na ostale zakone, a posebno Zakona o obligacionim odnosima. Tek ukoliko neki odnosi između potrošača i trgovca nisu uređeni odredbama ovog Zakona, primenjuje se zakon kojim se uređuju obligacioni odnosi. Prilikom tumačenja i primene Zakona, mora se uzeti u obzir položaj potrošača kao ekonomski slabije strane, a posebno položaj ugroženog potrošača.

 

 

*       Službeni glasnik RS, broj 88/2021 od 11/09/2021
**     Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima                potrošača ili je roba jasno personalizovana
***   Izuzetak su nameštaj i tehnička roba – rok je 30 dana
**** Ukoliko nije drugačije ugovoreno

 

Još vesti

Novine u zapošljavanju stranaca

Dana 26. jula 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca i na taj način unela brojne izmene. Zakoni su stupili na snagu 4. avgusta 2023. godine, ali je primena odložena za 1. februara 2024. godine, a radi stvaranja tehničkih uslova za njihovu primenu, […]


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije.


Saznaj više >

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >