Šta donosi novi Zakon o zaštiti potrošača?

20.09.2021.

Početkom septembra 2021. godine, usvojen je novi Zakon o zaštiti potrošača* (Zakon), kojim se, između ostalog, uvode izmene u pogledu uspostavljanja evidencije potrošačkih sporova u sudovima, uvode se prekršajni nalozi, kao i registar koji će voditi RATEL (u koji će moći da se prijave svi koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju telefonom).

Iako je ova tema aktuelna već dugi niz godina i dalje potrošači nisu upoznati sa svojim pravima, trgovci sa svojim obavezama, ali i sudije sa obaveznom primenom ovog Zakona u potrošačkim sporovima.

Navešćemo samo neka prava potrošača obuhvaćena Zakonom:

 • nejasne odredbe ugovora između potrošača i trgovca uvek se tumače u korist potrošača
 • pravo na raskid ugovora ukoliko se dogovoreni rok za isporuku ne ispoštuje
 • pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nema garanciju u roku od 2 godine
 • pravo na predomišljanje ukoliko je roba naručena preko interneta, kataloga, TV prodaje, na prezentaciji ili od trgovca koji se pojavio na vratima u roku od 14 dana**
 • ukoliko se u roku od šest meseci od kupovine robe pokaže da isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od kupovine robe, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Dokazivanje da je roba neispravna ili da nije dobro korišćena je na trgovcu
 • pravo da podnese potrošački prigovor kojim prijavljuje povredu prava uređenu zakonom https://zapotrosace.gov.rs/
 • oslobođenje od plaćanja sudske takse na tužbu i presudu u slučaju potrošačkog spora (ukoliko vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara)
 • pravo na pokretanje vansudskog spora pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova upisanim u listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Neke od obaveze trgovaca iz Zakona su:

 • obaveza da istakne prodajnu i jediničnu cenu robe ili usluge
 • obaveza da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun, kao i da na računu ili drugoj ispravi o ugovoru čitljivo i jasno napiše rok isporuke robe
 • obaveza da u roku od 8 dana odgovori na reklamaciju potrošača, a u roku od 15 dana reši prigovor iz reklamacije***
 • trgovac ima rok od 30 dana da isporuči robu****
 • zabranjeno je uslovljavanje prodaje robe ili pružanja usluge prodajom druge robe ili pružanjem druge usluge
 • zabranjeno je direktno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom, bez prethodnog pristanka potrošača
 • trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, kao i da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po Zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Na kraju, posebno napominjemo da su sudovi dužni da primenjuju odredbe ovog Zakona, te da je njegova primena prioritetna u odnosu na ostale zakone, a posebno Zakona o obligacionim odnosima. Tek ukoliko neki odnosi između potrošača i trgovca nisu uređeni odredbama ovog Zakona, primenjuje se zakon kojim se uređuju obligacioni odnosi. Prilikom tumačenja i primene Zakona, mora se uzeti u obzir položaj potrošača kao ekonomski slabije strane, a posebno položaj ugroženog potrošača.

 

 

*       Službeni glasnik RS, broj 88/2021 od 11/09/2021
**     Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima                potrošača ili je roba jasno personalizovana
***   Izuzetak su nameštaj i tehnička roba – rok je 30 dana
**** Ukoliko nije drugačije ugovoreno

 

Još vesti

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Komisija za zastitu konkurencije pokrenula ex officio postupak protiv dobavljača proizvoda brenda „Apple“

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije ex officio protiv privrednog društva Apcom CE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság iz Mađarske i APCOM DISTRIBUTION PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., BEOGRAD iz Beograda radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >

Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.


Saznaj više >