13. novembra 2020. godine stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

20.11.2020.

13. novembra 2020. godine stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020) („Zakon“), a koje su usvojene prethodnog dana na sednici Narodne skupštine Republike Srbije.

U skladu sa novonastalom situacijom u svetu i državi, u Zakonu su dodati i novi izrazi kao što su „države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom“, „lična zaštita od infekcije“, „kućna izolacija“ i „karantin u kućnim uslovima“, a poslednje tri ujedno predstavljaju i nove posebne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Takođe, COVID-19 je dodat na spisku bolesti nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primenjuju mere sprečavanja i suzbijanja.

Mere lične zaštite od infekcije podrazumevaju takvo činjenje ili uzdržavanje od činjenja koje je usmereno na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti, a koje naročito podrazumeva obavezu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava u skladu sa prirodom bolesti, određeno ponašanje u zatvorenom i/ili na otvorenom prostoru, na javnim i privatnim okupljanjima i druge propisane mere lične zaštite kojim se sprečava ili suzbija širenje zarazne bolesti. Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima u kojima borave druga lica, dužni su da preduzmu radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite, kao i da odrede lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera. Mere lične zaštite od infekcije usmerene na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti, u vreme proglašene epidemije, dužna su da primenjuju sva lica, u skladu sa propisima.

Kućna izolacija je mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelim od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti i licima obolelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, tokom perioda zaraznosti. Ovu meru nalaže doktor medicine specijalista za infektivne bolesti, ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava teritorijalno nadležnog epidemiologa instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje ili doma zdravlja.

Zakon definiše i karantin u kućnim uslovima kao meru kojom se ograničava sloboda kretanja i nalaže praćenje zdravstvenog stanja zdravim licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti, ukoliko se tim licima ne određuje mera karantina. Doktor medicine specijalista epidemiologije nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove određuje koja lica podležu meri karantina u kućnim uslovima.

Mera karantina u kućnim uslovima može se primeniti i prema putnicima u međunarodnom saobraćaju koji ulaze u Republiku Srbiju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom.

Isto kao i kod mere karantina, zaposlenim licima kojima je određena mera karantina u kućnim uslovima, za vreme provedeno u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje, a ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godinu života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju, koje rešenje istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.

Zakon predviđa i preventivnu meru ograničavanja slobode kretanja licima u kolektivnom smeštaju s ciljem sprečavanja unošenja infekcije u kolektiv koju naređuje ministar, a  koja mera se može narediti za sve vrste i sve objekte kolektivnog smeštaja ili posebno za kolektive u kojima su smeštena lica u povećanom riziku od teških formi bolesti i smrtnog ishoda usled infekcije. Kontrolu primene ove mere vrši sanitarni inspektor.

Zakon proširuje mogučnost određivanja preporučene ili obavezne vanredne imunizacije za sva lica, odnosno za određene kategorije lica i na “druge zarazne bolesti“ (pored do sada taksativno navedenih situacija), ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti, kao i u slučaju unošenja u zemlju određene zarazne bolesti, u skladu sa planovima za odstranjivanje i održavanje statusa iskorenjivanja određenih zaraznih bolesti.

Pored sanitarne inspekcije, i komunalna inspekcija i komunalna milicija će biti nadležne za sprovođenje kaznene politike i za fizička i za pravna lica.

Za više informacija, kontaktirajte nas na selma.mujezinovic@ksel.rs ili na una.draganic@ksel.rs

Još vesti

Strateško partnerstvo prema odredbama novog Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije

Skupština Republike Srbije je dana  20 aprila 2021 godine usvojila Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije („Zakon“). Zakon stupa na snagu 30 aprila 2021. godine.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Privatizacija – još uvek aktuelan proces u Republici Srbiji

Poslednji u nizu zakonodavnih okvira koji uređuju proces privatizacije u Republici Srbiji uspostavljen je 2014 godine. Od tada je došlo do određenih promena tako da je danas Ministarstvo Privrede Republike Srbije ključni nosilac ovog  procesa.  U tom smislu, Ministarstvo između ostalog sprovodi postupak privatizacije, kontroliše postupak privatizacije, prodaje javni kapital iskazan u akcijama ili udelima te sprovodi ostale aktivnosti predviđene Zakonom o privatizaciji i odgovarajućim podzakonskim aktima.    


Saznaj više >

Kako do privremenog boravka za strance po osnovu zaposlenja?

Da bi stranci mogli da borave u Republici Srbiji u periodu dužem od 90 dana neophodno je da imaju odobren privremeni boravak, stalno nastanjenje ili da poseduju vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (viza d). Razlozi koji čine svrhu boravka opravdanom i zbog kojih može da se odobri privremeni boravak su navedeni u Zakonu […]


Saznaj više >