13. novembra 2020. godine stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

20.11.2020.

13. novembra 2020. godine stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020) („Zakon“), a koje su usvojene prethodnog dana na sednici Narodne skupštine Republike Srbije.

U skladu sa novonastalom situacijom u svetu i državi, u Zakonu su dodati i novi izrazi kao što su „države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom“, „lična zaštita od infekcije“, „kućna izolacija“ i „karantin u kućnim uslovima“, a poslednje tri ujedno predstavljaju i nove posebne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Takođe, COVID-19 je dodat na spisku bolesti nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primenjuju mere sprečavanja i suzbijanja.

Mere lične zaštite od infekcije podrazumevaju takvo činjenje ili uzdržavanje od činjenja koje je usmereno na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti, a koje naročito podrazumeva obavezu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava u skladu sa prirodom bolesti, određeno ponašanje u zatvorenom i/ili na otvorenom prostoru, na javnim i privatnim okupljanjima i druge propisane mere lične zaštite kojim se sprečava ili suzbija širenje zarazne bolesti. Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima u kojima borave druga lica, dužni su da preduzmu radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite, kao i da odrede lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera. Mere lične zaštite od infekcije usmerene na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti, u vreme proglašene epidemije, dužna su da primenjuju sva lica, u skladu sa propisima.

Kućna izolacija je mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelim od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti i licima obolelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, tokom perioda zaraznosti. Ovu meru nalaže doktor medicine specijalista za infektivne bolesti, ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava teritorijalno nadležnog epidemiologa instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje ili doma zdravlja.

Zakon definiše i karantin u kućnim uslovima kao meru kojom se ograničava sloboda kretanja i nalaže praćenje zdravstvenog stanja zdravim licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti, ukoliko se tim licima ne određuje mera karantina. Doktor medicine specijalista epidemiologije nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove određuje koja lica podležu meri karantina u kućnim uslovima.

Mera karantina u kućnim uslovima može se primeniti i prema putnicima u međunarodnom saobraćaju koji ulaze u Republiku Srbiju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom.

Isto kao i kod mere karantina, zaposlenim licima kojima je određena mera karantina u kućnim uslovima, za vreme provedeno u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje, a ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godinu života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju, koje rešenje istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.

Zakon predviđa i preventivnu meru ograničavanja slobode kretanja licima u kolektivnom smeštaju s ciljem sprečavanja unošenja infekcije u kolektiv koju naređuje ministar, a  koja mera se može narediti za sve vrste i sve objekte kolektivnog smeštaja ili posebno za kolektive u kojima su smeštena lica u povećanom riziku od teških formi bolesti i smrtnog ishoda usled infekcije. Kontrolu primene ove mere vrši sanitarni inspektor.

Zakon proširuje mogučnost određivanja preporučene ili obavezne vanredne imunizacije za sva lica, odnosno za određene kategorije lica i na “druge zarazne bolesti“ (pored do sada taksativno navedenih situacija), ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti, kao i u slučaju unošenja u zemlju određene zarazne bolesti, u skladu sa planovima za odstranjivanje i održavanje statusa iskorenjivanja određenih zaraznih bolesti.

Pored sanitarne inspekcije, i komunalna inspekcija i komunalna milicija će biti nadležne za sprovođenje kaznene politike i za fizička i za pravna lica.

Za više informacija, kontaktirajte nas na selma.mujezinovic@ksel.rs ili na una.draganic@ksel.rs

Još vesti

Državna pomoć kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih COVID-19

24. oktobra 2020. godine stupila je na snagu Uredba Vlade Republike Srbije o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19, a koja će važiti do 31. decembra 2021. godine.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Još jedan ispitni postupak pred Komisijom za zaštitu konkurencije u oblasti maloprodaje potrošačke elektronike

Samo desetak dana od pokretanja postupka ispitivanja povrede konkurencije protiv kompanija Roming electronics, Tehnomanije i Comtrade, Komisija za zaštitu konkurencije (Komisija) je saopštila da je pokrenula još jedan postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti u oblasti maloprodaje potrošačke elektronike, a protiv privrednog društva SF1 Coffee koje je uvoznik i distributer aparata za kafu brenda Nespresso i Pandora. Naime, Komisija je osnovano pretpostavila uvidom u internet prodaju da su cene aparata za kafu brenda Nespresso na tržištu Republike Srbije identične, ili skoro identične, te da je privredno društvo SF1 Coffee uticalo na cene proizvoda brenda čiji je distributer u daljoj prodaji, što predstavlja restriktivni sporazum u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >

12 septembra 2020. godine stupila je na snagu nova Uredba o lokacijskim uslovima

U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o lokacijskim uslovima koja je stupila na snagu 12 septembra 2020. godine.

Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa Zakonom.


Saznaj više >